(84) 936 250 983 gcc@bsrvietnam.com

 

 
STT Họ và Tên Học Hàm Học vị Lĩnh vực Kinh nghiệm
1 Vũ Mai Hảo NA Thạc sỹ Đổi mới sáng tạo 10 quản lý và điều phối các dự án ODA tại Việt Nam
2 Dương Thị Kim Liên NA Tiến sỹ Quản trị doanh nghiệp và Tài chính 20 quản lý và điều phối các hoạt đông liên quan đến tài chính ở các tổ chức công/tư, phi chính phủ và các dự án ODA
3 Hoàng Văn Hiệp NA Tiến sỹ Tin học 20 năm thực hiện các dự án tin học cho các tổ chức công/tư, tổ chức phi chính phủ và các dự án ODA trong/ngoài nước