(84) 936 250 983 gcc@bsrvietnam.com
  National Tech-Bank

 

 

 

  Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội

 

 

 

  Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ

 

 

 
  Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

 

 

 
  Viện công nghệ môi trường –  Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam

 

 

 
  Viên Cơ điện Nông Nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

 

 

 
  Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hà Nội